Propisi zaštite okoliša, energetskog certificiranja zgrada i energetske učinkovitosti

Ispis
 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 2. Zakon o zaštiti okoliša_interni dokument (NN 80/13, 78/15)
 3. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 4. Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12, 101/13)
 6. Zakon o zaštiti zraka_interni dokument (NN 130/11, 47/14)
 7. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi_interni dokument (NN 73/15, 133/15), PRILOZI, Prilog izmjene
 2. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
 3. Pravilnik o gospodarenju otpadom_interni dokument (NN 23/14, 51/14), PRILOZI
 4. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14)
 5. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)
 6. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 8. Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12)
 9. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)
 10. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11)
 11. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavaljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
 12. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08)
 13. Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN 79/06)
 14. Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
 15. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 07/97)
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)