Propisi zaštite od požara

Ispis
 1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 2. Zakon o vatrogastvu_interni dokument (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 3. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima_interni dokument (NN 108/95, 56/10)
 4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/13)
 6. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 7. Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 8. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije_ interni dokument (NN 35/94, 110/05, 28/10)
 9. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN  44/12)
 10. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)
 11. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94)
 12. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)
 14. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 15. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 16. Pravilnik o vatrogasnim aparatima_interni dokument (NN 101/11, 74/13)
 17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima nadležno tijelo za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 18. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 19. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara_interni dokument (NN 118/11, 141/11)
 20. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (NN 119/11)
 21. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
 22. Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara (NN 141/11)
 23. Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
 24. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)
 25. Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
 26. Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN 35/12)
 27. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
 28. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, isp. 61/12)
 29. Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN 56/12)
 30. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe ministarstva obrane i ministarstva pravosuđa (NN, br. 74/12)

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)