Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Ispis

 

Ozljede se ne događaju, one su uzrokovane!
(Jan Enqvist)


Propisi iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:

Zakoni

 1. ZZR - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
 2. ZMO - Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151,14,33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22)
 3. ZLPB - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07)
 4. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)
 5. Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)

Pravilnici 

 1. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme  (NN 18/17)
 2. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22)
 3. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)
 5. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
 6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21)
 7. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, 109/19)
 8. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenog pregleda noćnih radnika (NN 32/15)
 9. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)
 10. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22)
 11. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19, 154/22)
 12. Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21)
 13. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22)
 14. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
 15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 16. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14, 20/15)
 17. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)
 18. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati  (NN 62/10)
 19. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
 20. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti azbestu (NN 40/07)
 21. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN 129/20)
 22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
 23. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 24. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)
 25. Pravilnik o tehničkim normativima za ljevaoničku industriju (NN 53/91, SL 14/79, 11/80)
 26. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN 59/96, SL 34/68)
 27. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21)
 28. Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21)
 29. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18)
 30. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
 31. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (NN 10/86)
 32. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

 

Tehnički propisi i norme

Stavljanje na tržište strojeva, uređaja i opreme:

 1. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)
 2. Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/19)
 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
 4. Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
 5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 6. Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)
 7. Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/13)
 8. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20)
 9. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
 10. Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
 11. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala (NN 22/13)
 12. Popis hrvatskih norma za plinske uređaje (NN 141/09)
 13. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva (NN 122/14)
 14. Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme (NN 17/13) 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)