Zaštita okoliša

Ispis
Na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u okviru registrirane djelatnosti obavljamo:
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
 • Izrada operativnog programa praćenja stanja okoliša,
 • Izrada programa zaštite okoliša,
 • Izrada izvješća o stanju okoliša,
 • Izrada izvješća o sigurnosti,
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 • Izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,
 • Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,
 • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
 • Praćenje stanja okoliša,
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja,
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel,
 • Izrada elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša.

 

Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša. U nastavku su navedeni projekti u kojima su sudjelovali kao voditelji projekata ili suradnici na izradi:

Planovi gospodarenja otpadom

 1. Plan gospodarenja otpadom Grada Popovača za razdoblje 2018. – 2023.
 2. Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenovac za razdoblje 2018. – 2023.
 3. Plan gospodarenja otpadom Grada Siska za razdoblje 2017. – 2022.
 4. Plan gospodarenja otpadom Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2022.
 5. Revizija Plana gospodarenja otpadom Općine Gvozd, 2014.
 6. Plan gospodarenja otpadom Općina Topusko, 2014.
 7. Plan gospodarenja otpadom Općine Križ, 2014.
 8. Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić, 2014.
 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina, 2014.
 10. Plan gospodarenja otpadom Grada Popovače, Sisak, studeni 2013.
 11. Plan gospodarenja otpadom Općine Gvozd, Sisak, travanj, 2011.
 12. Plan gospodarenja otpadom grada Siska, Sisak, 2010.
 13. Plan gospodarenja otpadom Grada Gline, Glina, 2009.
 14. Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić Grada, Ivanić Grad, 2009.
 15. Plan gospodarenja otpadom Grada Kutine, Kutina, 2008.

Programi zaštite okoliša

 1. Program zaštite okoliša Grada Kutine za razdoblje od 2016. do 2019. godine, 2016.
 2. Program zaštite zraka Grada Kutine za razdoblje od 2016. do 2019. godine, 2016. 
 3. Program zaštite okoliša Grada Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, 2010.
 4. Program zaštite okoliša Grada Ivanić Grada, Ivanić Grad, 2009.

Planovi, programi i izvješća

 1. Akcijski plan smanjenja emisija NH3 u Gradu Kutini, 2016.
 2. Akcijski plan smanjenja emisija PM10 u Gradu Kutini, 2015.
 3. Novelirani plan sanacije odlagališta otpada "Stružice" na području Općine Gundinci, 2014.
 4. Plan evakuacije i spašavanja u objektima Kisikana d.o.o., siječanj 2014.
 5. Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području grada Siska, 2013.
 6. Plan evakuacije i spašavanja u objektima pogona Hladna prerada Rohrwerk Maxhütte Sisak d.o.o., Sisak, travanj 2013.
 7. Izvješće o stanju okoliša Općine Gvozd, Sisak, travanj, 2011.
 8. Operativni plan za provedbu mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja rijeke Kupe uzvodno od vodozahvata tvornice vode u Novom Selištu (rev. 1.), Sisak, 2010.
 9. Plan sanacije divljeg odlagališta komunalnog otpada „Prnjavor” s troškovnikom na području općine Oprisavci, Sisak, 2010.
 10. Plan i program ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu u tijeku pokusnog rada - modernizirane i proširenje čeličane u CMC Sisak d.o.o, Sisak, 2010.
 11. Plan sanacije divljih odlagališta na području općine Jasenovac, Sisak, 2009.
 12. Izvješće o stanju okoliša Grada Gline, Glina, 2009.
 13. Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole SLAVIJATRANS d.o.o, Petrinja, 2009.
 14. Plan sanacije divljih odlagališta na području općine Popovača, Sisak, 2009.
 15. Plana sanacije divljih odlagališta u općini Gvozd (rev. 1.), Sisak, 2008.
 16. Plan mjera za smanjivanje onečišćenja zraka u Gradu Kutini, Sisak, 2008.

Studije utjecaja na okoliš (SUO)

 1. Studija o utjecaju na okoliš izgradnje farme nesilica za proizvodnju konzumnih jaja kapaciteta 100.000 komada, Sisak, 2016.
 2. Studija o utjecaju na okoliš eksplooatacije tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Međurače“, Grad Petrinja, Sisak, 2009.
 3. Studija o utjecaju na okoliš izgradnje tvornice etanola Osijek, Sisak, 2009.
 4. Studija o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi Hrtić – Dvor, Sisak, 2009.
 5. Studija o utjecaju na okoliš modernizacije i proširenja čeličane u CMC SISAK d.o.o., Sisak, 2009.
 6. Studija o utjecaju na okoliš poslovno-rekreacijsko-vodnog kompleksa Sveti Ivan Zelina, Sisak, 2008.
 7. Studija o utjecaju na okoliš gradnje energetske građevine – kogeneracijskog postrojenja ĐĐ-ENITEH-500 s loženjem drvne biomase u tvornici „MIJO VENEERS“d.o.o. Oprisavci, Sisak, 2007

Elaborati zaštite okoliša (OPUO)

 1. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane te izgradnja prateće infrastrukture, Općina Sv. Nedjelja, Istarska županija, Sisak, svibanj 2017. godine
 2. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Ugradnja elektrostatskog precipitatora u svrhu smanjenja emisija čestica iz postrojenja Fluid katalitičkog krekinga (FCC), RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj bb, 51221 Kostrena, Primorsko-goranska županija, Sisak, veljača 2017. godine
 3. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja peradarske farme za uzgoj pilića (dva peradarnika ukupnog kapaciteta 39.000 tovnih mjesta) s pratećim sadržajima te sušarom i mješaonicom stočne hrane, Petrinja, Sisačko moslavačka županija, Sisak, ožujak 2017. godine
 4. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja mrtvačnice i oproštajnog trga te uređenje mjesnog groblja u Voćarici, Novska, Sisačko moslavačka županija, Sisak, travanj 2017. godine
 5. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Novska, Sisačko moslavačka županija, Sisak, studeni 2016. godine
 6. Elaborat zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Blatuša, Općina Gvozd, 2014.
 7. Elaborat zaštite okoliša za izgradnju turističkog eko naselja (turističko-ugostiteljska građevina s recepcijom i bungalovi), Eko energija sistem d.o.o., 2014.
 8. Elaborat zaštite okoliša - Izgradnja glavnih kolektora odvodnje otpadnih i oborinskih voda te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji tvrtke GAVRILOVIĆ d.o.o. u Petrinji, 2014.
 9. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Povećanje obuhvata zahvata sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta u Totovcu te izgradnja reciklažnog dvorišta i reciklažnog za građevinski otpad, Sisak, rujan 2013.
 10. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostišta i pretovarne stanice na odlagališti komunalnog otpada Cere, travanj 2013.
 11. Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: nastavak modernizacije Čeličane u ABS SISAK d.o.o. uz zadržavanje postojećeg proizvodnog kapaciteta, Sisak, studeni 2012.
 12. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 302, područje 302.5 Obnovljivi izvori energije za izgradnju i opremanje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini, Grad Glina, Sisak, studeni 2012.
 13. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 302, područje 302.1 Ruralni turizam za izgradnju sportsko-turističko-rekreacijskog centra u Ličkom Lešću 91.b, Grad Otočac, Sisak, listopad 2012.
 14. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 302, Područje 302.1. Ruralni turizam za izgradnju zamjenske građevine ugostiteljsko-turističke namjene u Rogoznom na k.č. 1856/15, K.O. Fužine, Sisak, rujan 2012.
 15. Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene o utjecaju na okoliš zahvata – izgradnje reciklažnog dvorišta, postrojenja za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada i postrojenja za kompostiranje biološkog otpada GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec, Sisak, travanj 2012.
 16. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301, Sektor 301.1 izgradnje kanala I, kanala III i kanala IV od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lekenik do Poslovne zone u Općini Lekenik, ožujak 2012.
 17. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301, Sektor 301.1 izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Podravske Sesvete priključne vrijednosti 1.800 ES, Sisak, ožujak 2012.
 18. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301, Sektor 301.1 rekonstrukcije-dogradnje kolektora B1 u ulici dr. Đure Augustinovića i Topličkoj ulici u Glini, Sisak, ožujak 2012.
 19. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma GKP Čakom d.o.o., Čakovec, Sisak, kolovoz 2011.
 20. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže GKP Čakom d.o.o., Čakovec, Sisak, kolovoz 2011.
 21. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103, Sektor prerade voća i povrća, uključujući gljive (kod izdatka 103.4), Sisak, lipanj 2011.
 22. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301, Sektor 301.1 izgradnja kanalizacijskog kolektora uz industrijsku cestu u Križu s izgradnjom i opremanjem pročistaća za odvodnju otpadnih voda jugoistočnog dijela naselja Križ, Sisak, 2011.
 23. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301, Sektor 301.1 izgradnja dvije dionice kanalizacije s uređajima za biološko pročišćavanje sanitarnih voda u naselju Kloštar Ivanić, Sisak, travanj 2011.
 24. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 302 područje 302.1. Ruralni turizam za izgradnju i opremanje eko sela Plesmo – Grad Novska, Sisak, 2011.
 25. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301 za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Martinska Ves, Sisak 2011.
 26. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 301 za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Kloštar Ivanić, Sisak, 2011.
 27. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301 za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Križ, Sisak, 2011.
 28. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 za izgradnju sekundarnih kanala i preseljenju uređaja za pročišćavanje na novu lokaciju u naselju Lipovljani, Sisak 2011.
 29. Elaborat: Modernizacija i proširenje čeličane CMC SISAK – ocjena usklađenosti s IPPC Direktivom, Zagreb, 2009.
 30. Elaborat – zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnja tlačnog cjevovoda od postrojenja za proizvodnju pitke vode u Novom Selištu kod Petrinje do vodospreme Sveto Trojstvo, Petrinja, 2009.

Elaborati gospodarenja otpadom

 1. Elaborat gospodarenja otpadom Komunalno Topusko d.o.o.
 2. Elaborat gospodarenja otpadom Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.
 3. Elaborat gospodarenja otpadom I.T.T.U.O.
 4. Elaborat gospodarenja otpadom Supernova o.z.
 5. Elaborat gospodarenja otpadom Komunalac d.o.o., Hrvatska Dubica
 6. Elaborat gospodarenja otpadom 1. maj d.o.o. Labin
 7. Elaborat gospodarenja otpadom CA TEH d.o.o.
 8. Elaborat gospodarenja otpadom AEKS d.o.o.
 9. Elaborat gospodarenja otpadom N.T. - EKO d.o.o.
 10. Elaborat gospodarenja otpadom Sirovina d.o.o.
 11. Elaborat gospodarenja otpadom XY d.o.o.
 12. Elaborat gospodarenja otpadom IGK Reciklaža d.o.o.
 13. Elaborat gospodarenja otpadom CA-TEH d.o.o.
 14. Elaborat gospodarenja otpadom Piđo metali d.o.o.
 15. Elaborat gospodarenja otpadom Sekundarne sirovine d.o.o.
 16. Elaborat gospodarenja otpadom RD Metali d.o.o.
 17. Elaborat gospodarenja otpadom Sirovina promet d.o.o.
 18. Elaborat gospodarenja otpadom Eko Oporaba d.o.o.
 19. Elaborat gospodarenja otpadom Ing Labo Commerce d.o.o.
 20. Elaborat gospodarenja otpadom Eko Gospić d.o.o.
 21. Elaborat gospodarenja otpadom Gora –Metal d.o.o.
 22. Elaborat gospodarenja otpadom Laura d.o.o.
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)