Propisi općenito

Ispis
 1. Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
 2. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
 3. Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13)
 4. Zakon o hrani (NN 81/13)
 5. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
 6. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 79/07, 79/07, 38/09, 127/10)
 8. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08, 118/12)
 9. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12, 56/13)
 10. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13)
 11. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
 12. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)