MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI I MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1069

Na teme­lju članka 16. stavka 2., 3. i 4. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALODOBNIK I O POSLOVIMA NA KOJIMA MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

(NN, br. 59/02 i 144/09)

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite zdrav­lja, ćudorednosti ili razvoja malodobnika, utvrđuju poslovi na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i poslovi koje može obav­ljati samo nakon prethodnog utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti za obav­lja­nje tih poslova, te način utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti, rokove u kojima se mora ponoviti utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdava­nja svjedo­džbe o zdravstvenoj sposobnosti i druga pita­nja važna za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti malodobnika.

POSLOVI NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALODOBNIK

Članak 2.

(1) Malodobnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvitak koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

– štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim agensima navedenim u točki I. Priloga.

– poslove, postupke i rad navedene u točki II. Priloga.

(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja malodobnik se ne smije zaposliti na poslovima:

– koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,

– koji su prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem,

– koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih malodobnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

Članak 3.

Radi zaštite ćudorednosti malodobnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost malodobnika.

POSLOVI NA KOJIMA MALODOBNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 4.

(1) Osim na poslovima iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika malodobnik može raditi na drugim poslovima, samo nakon prethodnog pre­gleda za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: zdravstveni pre­gled) za obav­lja­nje tih poslova.

(2) Zdravstveni pre­gled malodobnika obav­lja se najkasnije svakih šest mjeseci rada malodobnika, a i prije kada to ocijeni izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite.

NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 5.

(1) Zdravstveni pre­gled malodobnika obav­lja se na teme­lju uputnice za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti malodobnika (Obrazac MA-1) koju izdaje poslodavac.

(2) Uputnica naročito sadrži podatke o poslu na kojem će malodobnik raditi ili radi, traja­nju posla te opasnostima i štetnosti kojima tijekom posla malodobnik može biti izložen.

Članak 6.

(1) Zdravstveni pre­gled za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti malodobnika obav­lja se prema doktrini i kriterijima medicine rada.

(2) Nakon obav­ljenog zdravstvenog pre­gleda izdaje se svjedo­džba o zdravstvenoj sposobnosti malodobnika za obav­lja­nje određenih poslova (Obrazac MA-2).

(3) Svjedo­džbu o zdravstvenoj sposobnosti malodobnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada.

(4) U svjedo­džbi se naročito navodi na kojim poslovima može raditi malodobnik kao i rok za ponovnu provjeru zdravstvene sposobnosti.

Članak 7.

(1) Malodobnik odnosno poslodavac imaju na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo žalbe u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana primitka svjedo­džbe o zdravstvenoj sposobnosti malodobnika, komisiji pri Hrvatskom zavodu za medicinu rada koju imenuje ravnate­lj Hrvatskog zavoda za medicinu rada za svaki pojedini slučaj podnoše­nja žalbe.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, koji su doktori medicine specijalisti medicine rada iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada koji obav­ljaju djelatnost medicine rada dužni su na poziv sudjelovati u radu komisije. U radu komisije ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pre­gledu malodobnika u prvom stup­nju.

(4) Komisija može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pre­gleda malodobnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

(5) Komisiji mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pre­gledima malodobnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdrav­stvene zaštite malodobnika o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ocjena zdravstvene sposobnosti komisije je konačna i dostav­lja se pre­gledanom malodobniku, poslodavcu i Hrvatskom zavodu za medicinu rada.

(7) Odluku o visini naknade za rad komisije donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 8.

Obrazac uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti malodobnika (MA-1), svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti malodobnika (MA-2) i Popis agenasa, poslova, postupaka i rada koji predstavljaju posebne opasnosti za malodobnike (PRILOG), otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRILOG

POPIS AGENASA, POSLOVA, POSTUPAKA I RADA KOJI PREDSTAVLJAJU POSEBNE OPASNOSTI ZA MALODOBNIKE

I. Agensi

1. Fizikalni agensi

1.1. Ionizirajuće zračenje,

1.2. Atmosfera visokog tlaka (poslovi u posudama pod tlakom, ronjenje i slično)

2. Biološki agensi

2.1. Biološki agensi koji mogu izazvati teške bolesti i predstavljaju ozbiljnu opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, ali se obično uspješno sprječavaju i liječe,

2.2. Biološki agensi koji izazivaju teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.

3. Kemijski agensi

3.1. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08 i 64/09) kao otrovni (T), vrlo otrovni (T+), nagrizajući (C) ili eksplozivni (E),

3.2. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08 i 64/09) kao štetni (Xn) i s jednom ili više od sljedećih opasnosti:

– opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja (R39),

– ograničena saznanja o kancerogenim učincima (R40),

– udisanje može izazvati preosjetljivost (R42),

– u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost (R43),

– može izazvati rak (R45),

– može izazvati nasljedna genetska oštećenja (R46),

– opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju (R48),

– može smanjiti plodnost (R60),

– može štetno djelovati na plod (R61),

3.3. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08 i 64/09) kao nadražujuće (Xi) i s jednom ili više od sljedećih opasnosti:

– vrlo lako zapaljivo (R12),

– udisanje može izazvati preosjetljivost (R42),

– u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost (R43),

3.4. Tvari i pripravci navedeni u članku 2. stavak 1. podstavak 2. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (»Narodne novine« br. 40/07),

3.5. Olovo i njegovi spojevi ukoliko ljudski organizam može apsorbirati sredstva o kojima je riječ,

3.6. Azbest.

II. Poslovi, postupci i rad

1. Postupci na radu te pripravci i tvari navedeni u Prilogu I Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (»Narodne novine« br. 40/07).

2. Poslovi proizvodnje i rukovanje napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive.

3. Poslovi koji uključuju rad s bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama.

4. Poslovi klanja životinja u industrijskim razmjerima.

5. Poslovi koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova.

6. Poslovi koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u I.3.

7. Poslovi kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina.

8. Poslovi kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta.

9. Poslovi čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.«