Propisi iz područja buke okoliša

Ispis
  1. Zakon o zaštiti od buke_interni dokument (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
  2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
  3. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
  4. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
  5. Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
  6. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09)
  7. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)